Oranjeholland.nl Algemene voorwaarden
oranje holland t-shirts
zoeken:
Home Voetbal Thema's Mannen Vrouwen Kinderen Baby's Kado's en gadgets Designs
I love gays t-shirt met je eigen tekst
I love gays t-shirt met je eigen tekst roze
In iedere vrouw zit wel iets goeds, maar je moet het er wel zelf insteken
In iedere vrouw zit wel iets goeds, maar je moet het er wel zelf insteken zwart
slabbetje streepjescode met je geboortedatum
slabbetje streepjescode met je geboortedatum roze
apresski leraar t-shirt
apresski leraar t-shirt koningsblauw

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
van sprd.net AG i.s.m. Oranjeholland.nl

§ 1 Algemeen

Oranjeholland.nl is een "Partner shop" van spreadshirt.
Uw contractpartner voor alle bestellingen in het kader van dit online-aanbod is sprd.net AG (handelsregister AG Leipzig, HRB 22478), vertegenwoordigd door het bestuur, bestaande uit Jana Eggers (voorzitter),
Philip Rooke (CEO) en Tobias Schaugg, Gießerstraße 27, 04229 Leipzig, Duitsland, hierna te noemen "Spreadshirt".

Alle leveringen van Spreadshirt aan de klant geschieden op basis van de onderstaande algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden. Deze liggen ten grondslag aan alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Spreadshirt en de klant en gelden voor de gehele duur van de zakelijke relatie. Daarmee in strijd komende of daarvan afwijkende voorwaarden van de koper zijn alleen dan van toepassing, indien Spreadshirt deze schriftelijk heeft aanvaard.

 

§ 2 Verantwoordelijkheid voor het online-aanbod

(1) Op het platform van Spreadshirt zijn twee soorten shops beschikbaar. Enerzijds shops, die door Spreadshirt zelf vormgegeven en geëxploiteerd worden („Spreadshirt-shops“) en anderzijds shops, die door onafhankelijke shopeigenaaren vormgegeven en geëxploiteerd worden („Partner-shops“). In elke shop wordt via de link “impressum” informatie over de exploitant van die shop gegeven.

(2) Spreadshirt is in zijn geheel verantwoordelijk voor de in een „Spreadshirt-shop“ aangeboden artikelen en motieven en de vormgeving van de shop.

(3) Voor de in een „Partner-shop“ aangeboden artikelen en motieven en de vormgeving van de shop alsmede de reclame voor de aangeboden artikelen is uitsluitend de shopeigenaar zelf verantwoordelijk. Spreadshirt kan uitdrukkelijk niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze shopeigenaaren, voor zover deze niet overeenkomen met de regelingen van deze algemene handelsvoorwaarden en/of de regelingen van de Spreadshirt shopeigenaaren AV staan. Dat geldt met name in het geval dat shopeigenaaren in strijd handelen met hun verplichting om bij het sluiten van contracten met hun klanten in hun shops uitsluitend gebruik te maken van deze algemene voorwaarden van Spreadshirt.

 

§ 3 Koopovereenkomst

(1) De op deze pagina vermelde "Aanbiedingen" zijn een vrijblijvende uitnodiging aan de klant om bij Spreadshirt te bestellen.

(2) Door het versturen van het op internet ingevulde bestelformulier geeft de klant bindend aan op het aanbod in te gaan en aldus een koopovereenkomst c.q. productie-overeenkomst af te sluiten. Voor het uiteindelijke versturen heeft de klant op een overzichtspagina de mogelijkheid om de juistheid van de gegevens te controleren en desgewenst te corrigeren. Voor de bestelprocedure kan op dit moment worden gekozen uit de volgende talen: Duits, Engels, Frans, Spaans, Nederlands, Italiaans, Noors, Zweeds, Deens, Pools, Fins.

Daarop stuurt Spreadshirt de klant per e-mail een bestelbevestiging en controleert het aanbod op de juridische en daadwerkelijke uitvoerbaarheid, in het bijzonder op een mogelijke inbreuk op de auteursrechten van derden. De orderbevestiging kan niet worden gezien als leveringsbevestiging, maar is uitsluitend bedoeld om de klant te informeren omtrent het feit dat de bestelling bij Spreadshirt is binnengekomen.

De overeenkomst komt pas tot stand wanneer Spreadshirt het bestelde product naar de klant heeft verzonden en dit verzenden met een tweede e-mail (verzendbevestiging) aan de klant bevestigt.

De details van de bestelling kunnen tevens online onder www.spreadshirt.net in het gebruikersprofiel onder „Bestellingen“ worden bekeken.

(3) In verband met §2 (3) is het voor Spreadshirt als platformaanbieder niet mogelijk bij alle door klanten of shopeigenaaren gemaakte drukmotieven van tevoren te controleren of daarmee eventueel inbreuk wordt gemaakt op bestaande rechten. Spreadshirt heeft het recht om binnengekomen bestellingen binnen de wettelijke aanvaardingstermijn te weigeren, indien in het kader van het bestelproces bekend wordt of de verdenking ontstaat, dat door een drukmotief de rechten van derden of wettelijke voorschriften worden geschonden.

(4) Het afsluiten van de koopovereenkomst gebeurt onder voorbehoud dat Spreadshirt zelf tijdig en volledig door leveranciers wordt beleverd. Dit voorbehoud geldt niet in het geval van kortstondige leveringsproblemen of wanneer Spreadshirt verantwoordelijk is voor het niet leveren, in het bijzonder wanneer Spreadshirt nalaat, om tijdig voor een alternatief te zorgen. De klant wordt onmiddellijk in kennis gesteld van het niet beschikbaar zijn van het product. Wanneer de klant reeds heeft betaald, wordt dit terug betaald.

 

§ 4 Levering/verzending

(1) Het bestelde wordt in principe binnen 3 weken geleverd, nadat de bestelbevestiging door de klant is ontvangen. Leveringstermijnen en levertijden zijn uitsluitend bindend, indien deze door Spreadshirt uitdrukkelijk en schriftelijk als zodanig zijn bevestigd.

(2) De producten worden binnen Duitsland alsmede enkele Europese landen, die zijn terug te vinden onder www.spreadshirt.net, geleverd.

(3) De levering wordt uitgevoerd door een door Spreadshirt gekozen expediteur. De klant is porto verschuldigd, die afhankelijk kan zijn van de waarde van de bestelling en de plaats waar moet worden geleverd. Actuele verzendkosten liggen onder www.spreadshirt.net ter inzage.

 

§ 5 Prijzen

(1) Voor klanten uit de EU-landen zijn de aangegeven prijzen eindprijzen. Deze prijzen zijn inclusief de verschuldigde belastingen, in het bijzonder de BTW. Verzendkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht en apart op deze factuur vermeld. Het leveringsadres is doorslaggevend.

(2) Voor klanten van buiten de EU zijn alle aangeboden prijzen nettoprijzen. Het leveringsadres is doorslaggevend. Indien overeenkomstig wettelijke bepalingen in het land van de ontvanger BTW moet worden betaald, moet dit bij ontvangst van de levering extra worden betaald. Bovendien kunnen invoerrechten verschuldigd zijn, die de klant bij ontvangst van de producten extra moet betalen.

(3) De klant is verzendkosten verschuldigd, die afhankelijk kunnen zijn van de waarde van de bestelling en de plaats waar moet worden geleverd. Actuele verzendkosten liggen onder www.spreadshirt.net ter inzage.

(4) Koopprijs en verzendkosten moeten onmiddellijk zonder aftrek worden voldaan.

 

§ 6 Betaling

(1) De betaling kan in de vorm van een automatische afschrijving, creditcard, vooruitbetaling of andere betalingsmogelijkheden plaatsvinden. Spreadshirt heeft het recht om de keuzemogelijkheden van de betalingswijze waaruit een klant kan kiezen, afhankelijk van de waarde van de besteling, de regio waarnaar de zending moet worden verstuurd of andere zakelijke criteria, te beperken.

(2) Wanneer de door de klant gekozen betalingswijze, ondanks de contractuele uitvoering door Spreadshirt, in het bijzonder wanneer betaling door een tekort op de rekening van de klant of door het opgeven van onjuiste gegevens niet kan worden uitgevoerd, is de klant verplicht om Spreadshirt of de door Spreadshirt met de afwikkeling belaste derden de hierdoor ontstane meerkosten te betalen.

(3) Spreadshirt heeft het recht om bij de afwikkeling van de betaling gebruik te maken van de diensten van betrouwbare derden:

a) Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting door de klant, heeft Spreadshirt het recht haar vordering in handen te geven van een incassobureau en de voor de betaling noodzakelijke persoonsgegevens aan deze derde partij door te geven.

b) Wanneer derden bij de afwikkeling van de betaling worden ingeschakeld, wordt de betaling ten opzichte van Spreadshirt pas dan geacht te zijn voldaan, als het bedrag conform de overeenkomst aan de derde partij ter beschikking is gesteld, zodat de derde partij daarover zonder enige beperking kan beschikken.

 

§ 7 Eigendomsvoorbehoud

(1) De producten blijven eigendom van Spreadshirt totdat alle openstaande vorderingen aan Spreadshirt zijn voldaan. Indien de klant een ondernemer in de zin van het HGB (Handelsgesetzbuch, Duits wetboek van koophandel) is, blijft Spreadshirt eigenaar van alle leveringen tot alle vorderingen uit deze zakelijke relatie zijn voldaan.

(2) De klant is verplicht om de producten, totdat die in zijn eigendom zijn overgegaan, zorgzaam te behandelen.

 

§ 8 Garantie

(1) Opgaven, tekeningen, afbeeldingen, technische gegevens, omschrijvingen van gewichten, afmetingen en vermogen, die in folders, catalogi, mailings, advertenties of prijslijsten zijn opgenomen, hebben een puur informatief karakter. Spreadshirt kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid van deze gegevens. Uitsluitend de in de opdrachtbevestiging vermelde opgaven zijn doorslaggevend ten aanzien van de soort en de omvang van de levering.

(2) Wanneer er sprake is van een gebrek dat onder de garantie valt, is de klant in het kader van de wettelijke bepalingen gerechtigd, om te verlangen dat het gebrek wordt verholpen, de overeenkomst nietig te verklaren of een korting op de aankoopprijs te verlangen.

(3) Indien in geval van gebreken producten terug worden gestuurd, zal Spreadshirt tevens de portokosten voor haar rekening nemen.

(4) Naar de huidige stand der techniek kan niet worden gegarandeerd dat de uitwisseling van gegevens via het internet foutloos verloopt en/of te allen tijde mogelijk is. Derhalve kan Spreadshirt niet aansprakelijk worden gesteld voor de ononderbroken beschikbaarheid van het online-aanbod.

(5) De aanspraken van de klant op garantie zijn gebonden aan de voorwaarde, dat deze, indien de klant een ondernemer is, zijn verplichte controle- en reclameringsverplichtingen overeenkomstig § 377 van het HGB (Handelsgesetzbuch, Duits wetboek van koophandel) is nagekomen.

(6) De verjaringstermijn van garantie-aanspraken voor de geleverde producten bedraagt 2 jaar vanaf het moment dat de producten zijn ontvangen. Indien de klant een ondernemer is, bedraagt de verjaringstermijn een jaar.

 

§ 9 Beperking van de aansprakelijkheid

(1) De aansprakelijkheid van Spreadshirt is voor het overige afhankelijk van de wettelijke voorschriften, voor zover in deze algemene handels- en leveringsvoorwaarden niets anders is bepaald. Spreadshirt is onbegrensd verplicht tot het betalen van een schadevergoeding, ongeacht op welke rechtsgrond dat is gebaseerd, bij opzet en grove nalatigheid. Bovendien is Spreadshirt onbegrensd aansprakelijk bij gewone nalatigheid voor schade ontstaan door dodelijk of lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid. In geval van gewone onachtzaamheid en de schending van een wezenlijke verplichting uit de overeenkomst (kardinale verplichting) is de aansprakelijkheid van Spreadshirt beperkt tot vergoeding van voorzienbare schade die typisch is voor een dergelijk geval. De aansprakelijkheid op grond van het Produkthaftungsgesetz (Duitse wet op de productaansprakelijkheid) blijft van de voorgaande regelingen onverlet.

(2) Voor zover de aansprakelijkheid van Spreadshirt in deze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden mocht zijn uitgesloten of beperkt, geldt dat eveneens voor de persoonlijke aansprakelijkheid voor schadevergoeding van de employés, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en assistenten van Spreadshirt.

 

§ 10 Informatie en nog meer gegevens over het herroepingrecht volgens § 312d lid 1 Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) voor verbruikers als bedoeld in § 13 BGB

(1) Informatie over het herroepingrecht

Herroepingsrecht

U kunt uw overeenkomstverklaring binnen 14 dagen zonder opgave van redenen schriftelijk (b. v. brief, fax, e-mail) of – als u de waren voor afloop van termijn ontvangt– ook door retour zenden van de waren herroepen. De termijn begint na ontvangst van deze schriftelijke informatie, echter niet voor ontvangst van de waren door de ontvanger (bij wederkerende levering van gelijksoortige waren niet voor ontvangst van de eerste deellevering) en ook niet voordat is voldaan aan onze informatieplichten volgens artikel 246 § 2 in verbinding met § 1 lid 1 en 2 EGBGB (invoeringswet Duits Burgerlijk Wetboek) en onze plichten volgens § 312g alinea 1 lid 1 BGB in verbinding met artikel 246 § 3 EGBGB. Voor de handhaving van de herroepingtermijn voldoet het tijdig verzenden van de herroeping of de waren. De herroeping dient te worden gericht aan:


sprd.net AG
Gießerstraße 27

04229 Leipzig
Duitsland

of per fax aan: +49 – (0)341 / 59400 – 5499

of per e-mail aan: service@spreadshirt.net


Gevolgen van de herroeping

In het geval van een werkzame herroeping moeten de van beide zijden ontvangen diensten terug worden gewonnen en eventueel ontvangen prestaties (b.v. rente) terug worden betaald. Kunt u ons de ontvangen dienst en prestaties (b.v. gebruiksvoordelen) niet of gedeeltelijk niet of slechts in verslechterde toestand terug geven of betalen, dient u in zoverre vervanging van de waarde te verrichten. Voor de verslechtering van de waren en voor ontvangen prestaties dient u vervanging van de waarde te verrichten in zoverre de prestaties of de verslechtering tot een omgaan met de waren te herleiden is, die het controleren van de eigenschappen en het functioneren overschrijdt. Met „Controleren van de eigenschappen en het functioneren“ wordt bedoeld het testen en uitproberen van de betreffende waren, zoals dit in een winkel mogelijk en gebruikelijk is. Waren die per pakket kunnen worden verzonden dienen op ons risico retour te worden verzonden. U moet de gebruikelijke kosten voor retourzending betalen als de geleverde waren overeenkomt met de bestelde prijs en als de prijs van de retour gezonden waren een bedrag van 40 euro niet overschrijdt of als u bij een hogere prijs van de waren op het tijdstip van de herroeping nog niet de tegenprestatie of een contractueel overeengekomen gedeeltelijke betaling heeft volbracht. Anders is de retourzending voor u gratis. Waren die niet per pakket kunnen worden verzonden worden bij u opgehaald. Aan verplichtingen tot het vergoeden van betalingen moet binnen 30 dagen zijn voldaan. De termijn begint voor u met het verzenden van uw herroepingverklaring of de waren, voor ons met diens ontvangst.


Einde van de informatie over het herroepingsrecht

.

 

(2) Het herroepingrecht bestaat volgens § 312d lid 4 nr. 1 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) niet bij overeenkomsten voor het leveren van waren die volgens klantenspecificatie worden gemaakt of eenduidig zijn afgestemd op persoonlijke behoeftes.

(3) Indien de overeenkomst wordt herroepen, dan worden de verzendkosten van de waren betaald door Spreadshirt, ook de verzendkosten van de waren naar de verbruiker (toezendkosten).

 

§ 11 Auteursrechten op drukdesigns, vrijwaring van aansprakelijkheid

(1) Indien de klant een eigen ontwerp aanlevert, of op enige andere wijze invloed uitoefent op het product (tekstpersonalisatie), geeft de klant ten opzichte van Spreadshirt de verzekering dat op tekst en motief geen rechten van derden rusten. Eventuele inbreuken op auteurs-, persoonlijkheids- of handelsnaamrechten komen in dat geval volledig voor rekening van de klant. De klant verzekert eveneens dat hij door de individualisering van het product ook geen inbreuk maakt op andere rechten van derden.

(2) De klant zal Spreadshirt vrijwaren van alle vorderingen en aanspraken op grond van inbreuk op dergelijke rechten van derden, voorzover de klant dient in te staan voor de schending van zijn plichten. De klant vergoedt Spreadshirt alle daaruit voortvloeiende kosten voor verdediging en andere schade.

 

§ 12 Afwijkingen van vorm en van technische aard

Wij behouden ons uitdrukkelijk voor dat bij nakoming van de overeenkomst afwijkingen kunnen optreden ten opzichte van de beschrijvingen en informatie in onze prospectussen, catalogi en andere schriftelijke en elektronische documenten voor wat betreft de eigenschappen van stoffen, kleuren, gewicht, afmetingen, vormgeving en dergelijke kenmerken, voor zover die van de klant kunnen worden gevergd. Redenen voor dergelijke te accepteren wijzigingen kunnen voortvloeien uit in de handel gebruikelijke schommelingen en technische productiemethoden.

 

§ 13 Bescherming van gegevens

Spreadshirt gebruikt persoonsgegevens van de klant alleen met het oog op het doel waarvoor ze zijn gegeven en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De ten behoeve van de bestelling van producten aangegeven persoonlijke gegevens (zoals bijv. naam, e-mail-adres, postadres, betalingsgegevens) worden door Spreadshirt gebruikt ter nakoming en afwikkeling van de overeenkomst. Deze gegevens worden door Spreadshirt vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden die niet betrokken zijn bij de bestelling, levering en betaling. De klant heeft het recht op zijn verzoek gratis inlichtingen te verkrijgen aangaande de persoonsgegevens die Spreadshirt van hem heeft opgeslagen. Bovendien heeft hij het recht op correctie van onjuiste gegevens, blokkering en verwijdering van zijn persoonsgegevens, tenzij dat in strijd zou zijn met een wettelijke verplichting om gegevens te bewaren.

 

§ 14 Bevoegde rechtbank – plaats van uitvoering - rechtskeuze

(1) Plaats van uitvoering voor alle leveringen is de vestiging van Spreadshirt in Leipzig.

(2) Indien de klant een ondernemer in de zin van het HGB (Handelsgesetzbuch, Duits wetboek van koophandel) is, of het een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk afgescheiden vermogen (öffentlichrechtliches Sondervermögen) betreft, is Leipzig de bevoegde rechtbank. Spreadshirt heeft in dit geval ook het recht ervoor te kiezen het geschil voor te leggen aan de rechter van de woonplaats van de klant. Hetzelfde geldt dienovereenkomstig, indien de klant niet een algemeen bevoegde rechtbank in Duitsland aan kan wijzen, hij na het sluiten van de overeenkomst zijn woonplaats of zijn gewoonlijke verblijfplaats naar het buitenland heeft verlegd, of zijn woonplaats of zijn gewoonlijke verblijfplaats ten tijde van het instellen van de vordering onbekend is.

(3) De overeenkomst die is gesloten overeenkomstig de regelingen als vastgelegd in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, is uitsluitend onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. De geldigheid van het UN-kooprecht is uitgesloten. Indien de klant consument in de zin van § 13 van het HGB (Handelsgesetzbuch, Duits wetboek van koophandel) is en zijn gewoonlijke verblijfplaats in het buitenland ligt, blijven de voorgeschreven bepalingen van deze staat rechtsgeldig.

(4) In het geval dat afzonderlijke bepalingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden nietig zijn, of in strijd zijn met de wettelijke regelingen, blijft de overeenkomst voor het overige rechtsgeldig.

apres ski leraar shirt
apres ski leraar shirt rood/wit
Een pessimist is een optimist met levenservaring
Een pessimist is een optimist met levenservaring zwart
Wie geen fouten maakt, maakt gewoonlijk niets
Wie geen fouten maakt, maakt gewoonlijk niets navy
skibrillen groep
skibrillen groep koningsblauw
Oranjeholland.nl Dutch Design T-Shirts en Kleding met een Knipoog - Max Moonen © 2007 - 2022